Categories
Tips

วิธีพิมพ์เครื่องหมาย ° (องศา) บนเครื่อง Mac

ถ้ามองดูแป้นพิมพ์จะสังเกตว่ามันไม่มีเครื่องหมาย ° (องศา) ให้กด ต้องใช้วิธีพิเศษ ด้วยการเปลี่ยนภาษาพิมพ์เป็นอังกฤษ แล้วกด Shift + option + 8